INSTITUT EMPURIABRAVA

 
logo
INSTITUT EMPURIABRAVA
per Direcció del - dilluns, 11 desembre 2017, 13:18
 

RESOLUCIÓ ENS/2776/2017, de 23 de novembre, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a
diversos centres educatius públics.
D'acord amb les sol·licituds presentades pels òrgans de govern de diversos centres educatius públics per atribuir als respectius centres una nova  denominació específica, s'han instruït els expedients corresponents.
Havent-se comprovat que les sol·licituds reuneixen els requisits que exigeixen els articles 6 i 50 de l'annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, i l'article 5 de l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pels quals s'aproven els reglaments orgànics dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, i educació secundària i formació professional de grau superior, respectivament (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);
Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius
(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);
Resolc:
-1 Atribuir als centres docents públics que figuren a l'annex d'aquesta Resolució les denominacions específiques
que s'hi detallen.
-

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona
Comarca: Alt Empordà
Municipi: Castellò d'Empúries
Codi: 17008729
Ubicació: c. Olivera, s/n

Denominació genèrica: Institut
Denominació específica actual: Castelló d'Empúries
Nova denominació específica: Empuriabrava